Datenschutzerklärung

ZGODA KANDYDATA NA PRACOWNIKA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że zostałem poinformowany przez HUBER+SUHNER Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bałdowskiej 26, 83-110 Tczew o prawach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: Rozporządzenie) oraz o regułach przetwarzania danych osobowych w HUBER+SUHNER Sp. z o.o. i HUBER+SUHNER AG wyszczególnionych poniżej:

1. Zgoda
Aplikując do pracy w HUBER+SUHNER Sp. z o.o., dobrowolnie przekazujesz swoje dane osobowe w formie podania o pracę w celu znalezienia zatrudnienia. Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane w systemach należących do naszego partnera w zakresie oprogramowania, spółki Haufe-umantis AG.

2. Administrator danych
Administratorami Twoich danych osobowych będzie HUBER+SUHNER Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bałdowskiej 26, 83-110 Tczew, Polska i HUBER+SUHNER AG, Degersheimerstrasse 14, 9100 Herisau, Szwajcaria przy czym za wywiązywanie się z obowiązków administratora względem osób, których dane dotyczą, odpowiedzialny będzie HUBER+SUHNER Sp. z o.o.

3. Ochrona danych i poufność
Traktujemy ochronę danych poważnie. HUBER+SUHNER AG, HUBER+SUHNER Sp. z o.o. i nasz partner w zakresie oprogramowania Haufe-umantis AG podjęli środki organizacyjne i techniczne wymagane w celu ochrony poufności danych zawartych w Twoim wniosku. Zgodnie z warunkami umowy o pracę wszyscy pracownicy działu HR HUBER+SUHNER Sp. z o.o. i HUBER+SUHNER AG oraz nasz partner oprogramowania zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych osobowych. Automatycznie aktywowany 128-bitowy system szyfrowania zapewnia bezpieczne przesyłanie danych. Podczas przetwarzania danych bierzemy pod uwagę ogólne standardy bezpieczeństwa danych zgodne z najnowszymi technologiami.

4. Korzystanie z danych osobowych
Twój adres, imię, nazwisko i zwykłe informacje dotyczące korespondencji, takie jak adres pocztowy, adres e-mail i numery telefonów, są zapisywane w bazie danych wnioskodawców podczas procesu składania wniosku. Dokumenty aplikacyjne, takie jak Twoje podanie, CV, wykształcenie i kwalifikacje szkoleniowe oraz świadectwa pracy są również przechowywane w tym systemie. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy w HUBER+SUHNER Sp. z o.o., zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
Dane te są zapisywane, oceniane, edytowane lub przekazywane wewnątrz struktur HUBER+SUHNER Sp. z o.o. i HUBER+SUHNER AG jako część podania o pracę. Są one dostępne tylko dla pracowników działu HR i dla osób odpowiedzialnych za dokonanie selekcji pracowników w HUBER + SUHNER Sp. z o.o. Dane mogą być wykorzystywane przez HUBER+SUHNER Sp. z o.o. i HUBER+SUHNER AG także do celów statystycznych (np. raportowanie). W tym przypadku konkretnych danych nie można przypisać do konkretnej osoby.

5. Prawo do informacji i inne prawa
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody zanim została ona wycofana. W celu realizacji tych praw, możesz skontaktować się z działem HR HUBER+SUHNER Sp. z o.o., ul. Bałdowska 26, 83-110 Tczew, Polska.
Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoim zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

6. Zapisywanie i usuwanie danych
Jeśli podejmiesz pracę w HUBER + SUHNER Sp. z o.o., Twoje dane osobowe lub przynajmniej ich część zostaną dodane do Twojej dokumentacji pracowniczej i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa.
Jeśli złożyłeś podanie, ale nie zostaniesz zatrudniony, twoje dane będą przechowywane przez kolejne 3 miesiące (w przybliżeniu) po zakończeniu procesu aplikacji, a następnie usunięte (profil i aplikacja). Nie otrzymasz powiadomienia, że dane zostały usunięte.
Jeśli złożyłeś podanie, ale nie jesteśmy w stanie zaoferować Ci odpowiedniego stanowiska w danym momencie, zastrzegamy - jeśli się zgodzisz - prawo do dodania Twojej aplikacji o pracę do naszej bazy talentów. W takim przypadku zostaniesz poinformowany o dodaniu Twojej aplikacji do naszej bazy talentów. Jeśli tego nie chcesz lub nie jesteś dłużej zainteresowany, możesz usunąć swoje dane (profil i aplikację), kiedy tylko chcesz. Jeśli twoja aplikacja zostanie dodana do puli talentów, dane będą przechowywane przez 12 miesięcy, a następnie usunięte.

Przyjmując do wiadomości powyższe pouczenie, wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez HUBER+SUHNER Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Bałdowskiej 26, 83-110 Tczew i HUBER+SUHNER AG, Degersheimerstrasse 14, 9100 Herisau, Szwajcaria, podanych przeze mnie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu kontaktowego, loginu Skype oraz innych danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym, CV i ewentualnie zawartej przeze mnie umowie o pracę, w celu i w zakresie koniecznym do prowadzenia procesu rekrutacyjnego do pracy w spółce HUBER+SUHNER Sp. z o.o., a następnie kontynuowania ewentualnego zatrudnienia.